Znakowanie urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

W miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu, należy zachowywać szczególną ostrożność. Wiążę się to także z przestrzeganiem odpowiednich procedur już na etapie projektowania urządzeń, przeznaczonych do pracy w takich strefach. Zasadnicze wymagania, jakie musi spełniać każde urządzenie, przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE, wprowadzona w Polsce rozporządzeniem Ministra[…]