29 grudnia 2016

Dokumentacja

dokumentacjaDo każdego urządzenia przygotowana zostaje pełna dokumentacja zgodna z obowiązującymi dyrektywami. Każdy produkt posiada:

- Dokumentację Techniczno-Ruchową, opisującą budowę, montaż, zasadę działania, sposób konserwacji i instrukcje bezpieczeństwa dotyczące danego aparatu;

- rysunki techniczne, przedstawiające budowę urządzenia;

- Deklarację Zgodności z odpowiednimi dyrektywami;

- dokumentację dodatkową w zależności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia.

 

Urządzenia ciśnieniowe

filtr-workowy-111

 

Wszystkie urządzenia filtracyjne spełniają wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE, co zostaje potwierdzone wystawieniem przez firmę Pro-mill Deklaracji Zgodności UE, która stwierdza, że „produkowane urządzenie ciśnieniowe zostało zaprojektowane, wykonane i poddane kontroli jakości zgodnie z uznaną praktyką inżynierską Art. 4 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych” (w przypadku urządzeń podlegających pod kategorię SEP).

 

 

 

Urządzenia z własnym układem sterowania

Filtry samoczyszczące, mieszalniki, reaktory i inne urządzenia pracujące automatycznie spełniają wymogi:szafa-sterownicza

- dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, co potwierdza zapis w wystawianej przez Pro-mill Deklaracji Zgodności UE, iż urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z „rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzającym do prawa krajowego przepisy Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE”;

- dyrektywy napięciowej 2014/35/UE, co potwierdza zapis w wystawianej przez Pro-mill Deklaracji Zgodności UE, iż urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z  „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806), wdrażającym dyrektywę 2014/35/UE”.

 

Urządzenia przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem

200px-ex-logo-svg

 

Produkujemy urządzenia przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem, spełniające wymogi dyrektywy ATEX 2014/34/UE, co potwierdza zapis w wystawianej przez Pro-mill Deklaracji Zgodności UE, iż urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z „rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 817 w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wprowadzającej postanowienia dyrektywy ATEX 2014/34/UE)”. Na naszym blogu dostępny jest artykuł na temat znakowania tego typu urządzeń.

 

 

Urządzenia wykonane w standardzie higienicznym

filtry workowe

 

Produkujemy urządzenia przeznaczone do pracy w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu, takich jak przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i spożywczy. Komponenty, z których wykonujemy naszą aparaturę posiadają wszelkie niezbędne zaświadczenia, m. in. Świadectwo Jakości Zdrowotnej i Certyfikat Zgodności z normami FDA (ang. Food and Drug Administration). W przypadku urządzeń przeznaczonych dla przemysłu farmaceutycznego na życzenie klienta jesteśmy w stanie dostarczyć dokumentację zgodną z wymogami Głównego Instytutu Farmaceutycznego, a więc m.in. raporty z badań chropowatości komponentów i spawów, dokumentację fotograficzną spawów, Protokół Kwalifikacji Instalacyjnej (IQ), Operacyjnej (OQ) i Procesu (PQ). Więcej informacji na temat kwalifikacji można znaleźć na naszym blogu.

 

 

 

Zdjęcia z wykonywania dokumentacji fotograficznej spawów podczas budowy stacji mycia CIP dla przemysłu farmaceutycznego (zdjęcia robione zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz instalacji za pomocą kamery endoskopowej):

ania-fb105-106-trojnik-25-40x1-65-zawo-gea-7-1-in-pn10-aisi-316l-71000931-s-z1

spaw